Binnen de protestants-christelijke traditie bestaat het ambt van diaken. Zonder de diakenen is de kerk niet compleet. De kerk is daar waar de drie ambten vertegenwoordigd zijn, voorganger, ouderling en diaken.

Wat zijn de algemene taken van de diakenen?

- ambtelijke vertegenwoordiging tijdens kerkdiensten en rouw- en trouwdiensten
- ambtelijke dienstverlening tijdens de vieringvan het Heilig Avondmaal
- commissie van ontvangst bij de zondagse kerkdiensten
- meedenken en meebeslissen in de kerkenraad, zowel op wijkniveau als op centraal niveau
- vertegenwoordiging in het (breed) moderamen
- periodiek overleg met medediakenen en met het College van Diakenen van de Protestantse
xxGemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Diakenen

- Cor Omta, Penningmeester, lid van college van Diakenen

    Rekening:  NL 10 RABO 017 496 1006 t.n.v. wijkdiaconie Kruiskerk

- Lamkje Sminia, Secretaris Wijkdiaconie

- Marijke van der Meulen

- Els Stam

- Annemie van Hamel

Diaconele Medewerkers

- Leni Kieft

- Tine de Lange

Van der Veerelaan 30a
1181 RB Amstelveen

Telefoonnummers